Beoordeling door klanten: 8.4​/10 ­ 55 beoordelingen

Onze klanten

Human Impuls richt zich op partnership met bedrijven die willen groeien en ontwikkelen en zich realiseren dat hun medewerkers daar een cruciale rol in spelen. We werken als businesspartner intensief en veelal voor langere tijd samen met onze klanten. Juist op deze wijze bereiken we met elkaar de gestelde doelen. Samenwerken met ons betekent: betrokkenheid, gedrevenheid, openheid, vertrouwen en gelijkwaardigheid. We werken tevens intensief samen met onze samenwerkingspartners. Zo kunnen wij díe specifieke diensten leveren die passen bij de vraag.

Onze jarenlange expertise is breed opgebouwd in de sectoren: zakelijke dienstverlening, bank- en verzekeringswezen, transport & logistiek, productie & industrie en overheid, onderwijs, zorg & welzijn. Wij hebben een persoonlijke en betrokken benadering en een hands-on aanpak. In een onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek worden we door onze klanten al jaren gewaardeerd met gemiddeld
8.5.
Dat het resultaat telt, is voor ons vanzelfsprekend!

Voorbeeldcases

Sparringpartner

Pensioenfonds Metaal & Techniek
Al jarenlang is Human Impuls HR partner in business voor het bestuursbureau van het Pensioenfonds Metaal & Techniek (PMT). Het bestuursbureau bestaat uit professionals met kennis van vermogensbeheer, pensioenbeleid, actuarieel rekenen, financiën en communicatie. De leiding van het bestuursbureau ligt bij de directeur van het pensioenfonds, met wie we regelmatig sparren. In de afgelopen jaren hebben we de organisatie steeds beter leren kennen. We weten wat er in de sector speelt en waarop de organisatie wordt uitgedaagd.

Vraag
De onderwerpen die naar aanleiding van de gesprekken naar voren komen zijn divers. We helpen met vraagstukken rondom personele ontwikkelingen, het in beeld brengen van kwaliteiten van professionals, coaching en het aantrekken van nieuwe professionals. Maar we geven ook een antwoord op de uitdaging voor vernieuwing, verjonging, ontwikkeling en continuïteit van het bestuur van PMT.

Oplossing
In de gesprekken stellen wij vragen, vormen ons een beeld van de situatie en de vraagstukken en geven terug wat wij zien. We ervaren, denken mee, geven advies en doen desgewenst concrete voorstellen voor een aanpak. Bijdragen van ons zijn:
verzorging van een ontwikkelassessment voor diverse professionals en managers; coaching van medewerkers op persoonlijke effectiviteit, veerkracht en loopbaan; verzorging van werving & selectie trajecten; werving en begeleiding van trainees bij hun stage als potentiële bestuurder en input voor een geschiktheids-, instroom- en opvolgingsplan voor bestuurders.

Citaat Guus Wouters, directeur Bestuursbureau PMT: “Onze keuze voor Human Impuls past bij onze kijk op hoe organisaties en mensen zich kunnen en moeten ontwikkelen om aan te blijven sluiten op onze ambities en uitdagingen”.

sparringspartner

Programma Management

Van Iersel Geveltechniek
Van Iersel Geveltechniek is een metaalproductiebedrijf. Het familiebedrijf bestaat sinds 1903 en heeft het predicaat Hofleverancier. De vierde generatie directeur, Ad van Iersel, is sterk gericht op productinnovatie om de continuïteit de komende decennia veilig te stellen. De afgelopen jaren is een behoorlijke ontwikkeling op de menskant doorgemaakt. Als partner in business op HR-gebied draagt Human Impuls met veel plezier daaraan bij. Drie jaar op rij verzorgen we hiervoor financiering vanuit het Europees Sociaal Fonds, waardoor het bedrijf 50% subsidie op haar investering ontvangt. In 2016 staat het versterken van het leiderschap centraal.

Vraag
Het management ervaart dat de omgeving sterk aan verandering onderhevig is en is zoekende hoe de organisatie daarop aansluiting kan blijven houden.

Oplossing
Human Impuls verzorgt in 2016, in samenwerking met Kitty Flinsenberg van Different Colors, een leiderschapsreeks voor het managementteam. Hierbij staan de organisatie, de directeur, het managementteam en de individuele MT-leden centraal.

De gewenste effecten worden inzichtelijk gemaakt en gekoppeld aan een sturingsfilosofie en de randvoorwaarden voor de organisatie. De rollen die de MT-leden vervullen worden hen helder, evenals de impact van hun gedrag op de medewerkers en de gewenste organisatiedoelen. Door de organisatiebril kijken, opent nieuwe perspectieven. Ingezet wordt op wat al aanwezig is in de organisatie en het team. Door kwaliteiten te verbinden en successen te benoemen, groeit het geloof en vertrouwen in zichzelf en elkaar. Door het gedrag van het MT te koppelen aan de dagelijkse praktijk in het bedrijf, wordt de essentie gepakt.

Reacties van enthousiaste MT-leden:
Pas nu voel ik dat we een MT zijn. We zijn als team gegroeid.
Het wordt helder wat de knelpunten in de organisatie zijn, wat we te doen hebben en wat het effect van ons gedrag is op anderen. We (h)erkennen nu waarom zaken in de organisatie gebeuren, zoals ze gebeuren.
Ik heb heel veel geleerd dat ik direct kan toepassen. Bewust onbekwaam zijn doet pijn, over een half jaar lachen we er vast om.

 

Coaching & Training

I Am Consultancy en Interpolis
Van de 45 medewerkers van afdeling Proces- en VeranderManagement van Interpolis wordt verwacht dat zij meer als regisseur in de keten opereren. Dat betekent proactief en alert zijn, impact en inlevingsvermogen hebben en mensen aanspreken op hun verantwoordelijkheid. De uitdaging is om zich meer als klant en opdrachtgever te manifesteren. Ofwel gaan voor de hoogste kwaliteit en zelfstandig beslissen. Directe communicatie, SMART afspreken en voortdurend terugkoppelen zijn daarbij belangrijk.

Vraag
De vraag in deze veranderende organisatie is om de ontwikkeling naar een regierol en het daarbij gewenste gedrag te faciliteren. Een belangrijke eis daarbij is dat het programma leuk is, men van elkaar leert, samenwerkt en dat er veel uitgeprobeerd mag worden.

Oplossing
Samen met Human Impuls heeft I Am Consultancy het tweejarig programma “Regie nemen” verzorgd waaraan alle medewerkers en managers hebben deelgenomen. Training, intervisie en persoonlijke coaching maken hiervan deel uit. In de groepstraining zijn het nut, de noodzaak en de gewenste vaardigheden verkend, geoefend en getraind. De intervisie is vooral gericht op wat de nieuwe rol voor een ieder betekent. Managers hebben in hun training handvatten gekregen om hun voorbeeldrol als leidinggevende optimaal te vervullen, te inspireren en te coachen. Daarnaast is de mogelijkheid voor aanvullende (loopbaan)coaching en begeleiding geboden.

De kracht van het programma is met name de koppeling tussen training, intervisie en coaching en de uitwisseling in dialoog. Er is veel ruimte voor oefenen, spiegelen en successen delen. En dat levert concrete handvatten, complimenten en inspiratie op. Managers en medewerkers zijn zich bewuster geworden van de noodzaak om eigen regie te nemen. Omdat ze geleerd hebben wat hun drijft en energie geeft, herkennen ze hun mentale stemmingen. Ook weten ze nu hoe eigen kwaliteiten maximaal kunnen worden ingezet. Hierdoor werken ze (zelf)bewuster, krachtiger, onafhankelijker en met meer plezier. Ze nemen meer eigen invloed en regie in hun werk en loopbaan.

coaching_training

Duurzaam inzetbaar door een energieke en vitale cultuur

Met de stijgende pensioenleeftijd wordt duurzame inzetbaarheid steeds belangrijker. Voor werkgevers, maar vooral ook voor medewerkers zelf: hoe blijf je op een goede en gezonde manier aan het werk tot aan je pensioen? Ontwikkeling, vitaliteit, samenwerking en leiderschap stonden centraal in een programma dat we in dit kader voor één van onze klanten verzorgden, met subsidie van het Europees Sociaal Fonds van de Europese Unie.

Stevig programma met vier pijlers
Een belangrijke doelstelling van het programma was om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te versterken. Het bedrijf wilde graag dat medewerkers meer hun eigen regie zouden pakken als het gaat om hun inzet en ontwikkeling. Daarvoor zette Human Impuls in samenwerking met samenwerkingspartners One Minute Coaching en I Am Consultancy een programma in dat bestond uit vier onderdelen.

Mobiliteit en ontwikkeling
Medewerkers leerden tijdens het traject wat hun kwaliteiten zijn, welke toevoegde waarde ze hebben voor de organisatie en waar ze winst kunnen behalen. Dat vormde een goede basis om verder na te denken over hun persoonlijke ontwikkeling en op welke manier zij daar zelf actief richting aan kunnen geven.

Vitaliteit
Je vitaal voelen is belangrijk. Dan kun je je werk beter aan. De medewerkers in deze organisatie kregen meer inzicht in hun vitaliteit, werk(druk) en beleving. Vanuit dat inzicht leerden ze om bewuster en effectiever om te gaan met werkdruk en stress. Door te zien welke in welke mindset en mentale stemming ze zich bevinden, kunnen ze die positief beïnvloeden. Op die manier werd de mentale veerkracht van de medewerkers een sterker.

Communicatie en samenwerking
Om de onderlinge samenwerking te verbeteren, werden de medewerkers getraind in het gebruiken van klare taal en het inzetten van constructieve feedback: hoe kun je die geven én hoe kun je die ontvangen. De medewerkers leerden ook dat vertrouwen, aandacht voor ieders kwaliteiten en een positieve mindset de samenwerking in een opwaartse spiraal brengt.

Leiderschap
Naast aandacht voor de medewerkers was er ook aandacht voor het management. Dit team speelt een belangrijke rol in de organisatie door voorbeeldgedrag te tonen en medewerkers zo optimaal mogelijk te faciliteren bij hun ontwikkeling en het beste uit zichzelf te halen. In dit programma zorgden we ervoor dat managers echt in gesprek gingen met elkaar en heldere afspraken maakten, waarop ze elkaar ook kunnen en zullen aanspreken. Daarmee ontstaat een slagvaardig management dat medewerkers stimuleert hun eigen regie en verantwoordelijkheid te nemen.

Resultaat
Het programma heeft goed gewerkt. Medewerkers zijn zich veel bewuster van het belang van duurzame inzetbaarheid, de eigen rol die zij daarin hebben en hoe zij hun persoonlijke ontwikkeling kunnen oppakken. Ook de onderlinge samenwerking is verbeterd: medewerkers leren van en met elkaar, kennen hun eigen doelen en weten op welke manier die bijdragen aan de doelen van de organisatie. Dat heeft een positieve flow in de organisatie gebracht.

Zelfs zodanig, dat we voor deze organisatie een vervolg mogen verzorgen in de vorm van een breed intern opleidingsaanbod, met trainingen als Effectief beïnvloeden, Effectief samenwerken, Regie op eigen werk en ontwikkeling. De trainingen zijn gericht op het versterken van ieders bijdrage als het gaat om effectieve communicatie, samenwerking en beïnvloeding maar ook op individuele zaken als de eigen vitaliteit, eigen regie en persoonlijk leiderschap.

programmamanagement

Samen sterk: als familie aan werk

Samen een familiebedrijf runnen met alle patronen en dynamieken die er tussen broers, zussen en schoonfamilie zijn. Ga er maar aan staan! Hoe houd je het leuk en hoe houd je het bedrijf dan vitaal en succesvol? De directie van het bedrijf wilde het ‘anders’, maar wist nog niet goed hoe. Aan spirit ontbrak het niet – allen gaan voor hetzelfde doel: het bedrijf dat (schoon)vader groot heeft gemaakt behouden en liefst nog groter maken. Human Impuls verzorgde een in company training voor de directie.

Eerst alles in kaart
Met veel plezier gingen we deze uitdaging aan. Want wat is precies ‘het moet anders’? Dat startte met een brede inventarisatie. Daarbij kwamen zaken aan de orde als hoe verloopt de besluitvorming? Wat betekent het dat het ene directielid meer werkt dan het andere? Doe je alles zelf omdat je dan zeker weet dat het gaat zoals jij wilt? Of kun je zaken delegeren en zo meer lucht krijgen? Wat vraag je van je medewerkers en wat mag je van hen verwachten? Hoe houd je het leuk voor jezelf en elkaar? Geef je aandacht aan wat niet goed gaat of focus je op waar je naartoe wilt? Hoe stuur je op gewenst gedrag en wat verstaan we daar eigenlijk met elkaar onder?

De definitie van ‘anders’
Na een intensieve ochtend kwamen we met elkaar tot de conclusie dat ‘het moet anders’ vertaald kan worden in: “We willen goede coaches zijn voor onze medewerkers, voor onszelf en voor elkaar. We willen ieders kwaliteiten kunnen inzetten om het directieteam verder te ontwikkelen. We willen minder snel in oplossingen schieten, maar meer effectief kunnen coachen in het moment en werk kunnen delegeren.”

En dan?
Nu we de definitie van ‘anders’ in beeld hebben, kunnen we weer een stap verder. Hoe kunnen we de doelen realiseren? De directieleden wordt aan de hand van diverse oefeningen steeds duidelijker dat als zij hun stijl van leidinggeven en samenwerken aanpassen, er ook bij hun medewerkers ander gedrag kan ontstaan. Hoe minder afhankelijk de directieleden medewerkers laten zijn en hoe minder de directie ‘stuurt’, hoe meer betrokken, proactief en positief de medewerkers raken. En hoe meer het de directieleden zal lukken om zelf een stapje terug te doen.

Het is daarbij belangrijk om de medewerkers zo te coachen en te begeleiden dat zij enerzijds zich betrokken en gewaardeerd voelen en met plezier werken. Anderzijds is het van belang dat het gewenste gedrag en de gewenste resultaten worden bereikt.

Aan de slag
De directieleden gaan aan de slag met coaching technieken. De eerste stap daarin is het samen verkennen van ieders persoonlijke en gezamenlijke ambitie. We ontdekken welke dynamieken en patronen in de samenwerking en communicatie een rol spelen. Het goede gesprek, effectieve aansturing en vertrouwen zijn daarin sleutelwoorden. Nu die in beeld zijn, kan het team een volgende stap zetten richting een succesvolle toekomst. Met meer aandacht voor ieders persoonlijke en de gezamenlijke ambities en doelen, de realisatie van een positieve mindset en meer veerkracht, energie en plezier.

Ik functioneerde niet meer 100%

Voorafgaand aan de training ‘Haal ‘t maximale uit jezelf en je team’ organiseerde Human Impuls een proeftuin: geïnteresseerden konden op deze manier alvast even proeven van de training. Dat was aanleiding voor ondernemer K.B. om deel te nemen aan de totale training: ‘’Ik heb mijzelf aangemeld bij de proeftuin omdat ik merkte dat ik niet voor de volle 100% functioneerde en energie miste.  Zowel zakelijk als privé ontstonden er momenten dat ik niet meer bij mezelf was, maar ik kon het niet plaatsen.  De proeftuin gaf me onmiddellijk een eyeopener van waar ik nu sta, maar vooral waar ik opnieuw naartoe wilde: namelijk weer naar mijn eigen kern, weer in balans zodat ik deze ook over kan dragen aan alle mensen om me heen, dichtbij maar ook in werk/teamverband. De manier waarop Rita van Rijnsoever deze proeftuin begeleidde, in combinatie met de mij reeds bekende coaching van Human Impuls, gaf mij direct zo een boost dat ik met veel enthousiasme en dynamiek aan deze 6-daagse training ben begonnen.  De eerste dag heb ik inmiddels mogen meemaken en daar kwam de beleving van de proeftuin opnieuw naar voor, maar dan nog intenser.  Dat ik zo snel weer iets van mijn ‘eigen ik’ teruggevonden heb, vind ik fantastisch.  Mijn mentale kracht werd uitgedaagd en dat alles met de fysieke oefeningen gaf me de mogelijkheid om weer even enkel en alleen naar mezelf te kijken en te kunnen plaatsen waar het niet lekker zit, maar ook om weer lekker vooruit te kijken! Mooi om te beleven en vooral om nog te gaan beleven.”

Webdesign door LiNC